Yargıtay 212 işçi alımı 2021: Yargıtay Başkanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran çeşitli branşlarda 214 kontratlı işçi alımı yapacak.

Adaylar müracaatlarını 7 Haziran 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar “www.turkiye.gov.tr” internet sitesindeki Yargıtayın iş müracaat ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Müracaat yapacak adayların unvanlara nazaran belirlenen genel kuralların yanı sıra özel kuralları da yerine getirmesi gerekiyor.

İşte 2021 Yargıtay 212 işçi alımı başvurusu hakkında bilgiler…

YARGITAY 212 İŞÇİ ALIMI İLANI 2021

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt katibi; ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı muhafaza ve güvenlik vazifelisi; lisans mezunu 13 çözümleyici; lisans mezunu 7 programcı ile teknisyen konumu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleksel teknik tahsile sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 manzara ve seslendirme, 4 makine, 4 mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme, 4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında kontratlı işçi alımı gerçekleştirilecek.

Müracaatta bulunacakların 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) B kümesi imtihanına girmiş olmaları ve ilgili puan tipinden en az 60 alması gerekiyor. Zabıt katibi ve müdafaa ve güvenlik vazifelisi konumu için de en az 70 puan kaidesi aranıyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar branşlarına nazaran uygulama ve kelamlı imtihana çağrılacak. İmtihan tarihleri ve saati ile yeri Yargıtayın internet adresinden duyurulacak.

Yargıtay Başkanlığı yayımladığı bir öteki ilanla, kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran kontratlı sistem uzmanı olarak 2 bilişim işçisi alımı gerçekleştirecek.

Bilişim işçisi için de müracaatlar 21-25 Haziran tarihleri ortasında “www.turkiye.gov.tr” üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak.

MÜRACAAT GENEL KURALLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen genel kurallara haiz bulunmak,

b) Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman konumlarına başvuracak adayların müracaatın son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

f) Muhafaza ve güvenlik vazifelisi durumuna başvuracak adaylarınbaşvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan çeşidinden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan çeşidinden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan tipinden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve müdafaa ve güvenlik vazifelisi durumu için en az 70 puan almış olma kaidesi aranacaktır.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran kontratlı olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etme sebebiyle rastgele bir Kurumca kontratı feshedilmemiş olmak,

j) Kontrat periyodu içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan evvel tekrar kontratlı konumlarda istihdam edilemezler.

ZABIT KATİBİ DURUMU ÖZEL KOŞULLARI

a) Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi yahut başka lise yahut dengi okulların ticaret yahut bilgisayar kısımlarından mezun olmak.(Bu unsurda sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yahut bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Üstte sayılanlar dışında, en az lise yahut dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini muvaffakiyetle tamamladığını belgelemek yahut en son müracaat tarihi prestijiyle Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı yahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama imtihanına çağrılacaktır.

d) Uygulama imtihanının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama imtihanında, imtihan komitesince belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan söz yazma kaidesi aranacaktır.

f) Gerçek söz sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan söz sayısı ile yazı içerisinde söz ve cümle tekrarları nedeniyle metnin mana bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu süreç yapılırken yanlış yazılan söz sayısının toplam yazılan söz sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin mana bütünlüğü kaidesini taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS imtihanından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama imtihanında yazılan en fazla söz sayısı 100 puan kabul edilerek her bir gerçek söz karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan söz sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı temel alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her tahsil seviyesi için ilan edilen konum sayısının 10 katı aday kelamlı imtihanına çağrılacak olup, son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu şahısların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

h) Uygulama imtihanı sonuçları ile kelamlı imtihana katılacakların listesi, imtihanın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.